NÁVRH

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č.

o  správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v obci Svinia


Obecné zastupiteľstvo obce Svinia vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12, písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č.

o  správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v obci Svinia

 

 

 

 

 

 

 

1. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom v obci Svinia

 

2. Obec Svinia je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia.

§ 3

Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.

§ 4

Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

§ 4 zák. č. 145/1995:

1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že  je zaručená vzájomnosť.

 

2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,

c) o priestupkoch,

d) o správnych deliktoch,

e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,

f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.

 

3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

 

§ 5

Sadzby poplatkov

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.

Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

 

§ 6

Platenie poplatkov

Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.

 

§ 7

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

1. Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje

k vykonaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

2. Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 

 

 

§ 8

Vrátenie poplatku

Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.

 

§ 9

Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom obce Svinia

 

A/ Sadzobník poplatkov

1. Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska /k DzN/ ...................................................1,50 €

2. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana .................................3,00 €

3. Poplatok za užívanie zasadacej miestnosti OcÚ:

a)do 2 hodín ...................................................................................................................6,50 €

b) za každú ďalšiu začatú hodinu nad 2 hodiny ............................................................3,00 €

4. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám – úhrada všetkých priamych nákladov /nosič, poštovné

atď./ za dodanie informácie v aktuálnych cenách

5. Všetky potvrdenia vydávané obcou na žiadosť občana................................................ 3,00 €

6. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania u daní a poplatkov

a) občan ..........................................................................................................................0,50 €

b) podnik. subjekt, právnická osoba ...............................................................................3,00 €

7. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti 1. výzva ....................................3,00 €

8. Upozornenie na neplnenie si popl. pov. – exekučná výzva..........................................6,50 €

9. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení

daní, poplatkov, nájmu

a) podnikateľský subjekt, právnická osoba ..................................................................3,00 €

b)súkromná osoba.........................................................................................................0,70 €

10. Vyhľadávanie spisov v archíve /za každú začatú stranu/

a) pre občanov ..............................................................................................................0,50 €

b) pre podnikateľské subjekty a organizácie ................................................................3,00 €

11. Bežný oznam v miestnom rozhlase /podnikateľský, občiansky-vlastný text/:

a) do rozhlasu ...............................................................................................................3,00 €

b) za vyhlásenie mimo vysielacieho času 8 – 15 h. Po – Pia........................................5,00 €

12. Gratulácia v miestnom rozhlase pri jubileu: vlastný text + 2 piesne Po-Pia ................0,00 €

13. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky.............0,50 €

14. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni ............................3,00 €

15. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby ............................................0,50 €

16. Žiadosť o vydanie ročného rybárskeho lístka pre občanov SR ...................................6,50 €

17. Žiadosť o vydanie trojročného rybárskeho lístka pre občanov SR ............................16,50 €

18. Vydanie osvedčenia o zápise SHR (súkromne hospodáriaci roľník)............................6,50 €

19.Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď./ .............................................................................................................................................3,00 €

20. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia ..................................9,50 €

21. Povolenie - rozhodnutie na výrub stromu ....................................................................6,50 €

22. Zmena údajov v SHR ..................................................................................................1,50 €

23. Povolenie prevádzkovania výherných prístrojov za každý prístroj ročne ............1 500,00 €

24. Vyhotovenie fotokópie mapy:

a)vyhotovenie fotokópie mapy obce A4 jednostranne .................................................0,35 €

b) vyhotovenie fotokópie mapy obce A3 jednostranne ................................................0,50 €

c) za informácie z PC – ISKN, zisťovanie súčasného, aktuálneho stavu

parciel za každú parcelu ............................................................................................0,35 €

d) za informácie z Pozemkovej knihy t.j. výpis vložiek, podielov

jednotlivých vlastníkov okrem lesov ........................................................................0,35 €

25. Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome:

a) predajná akcia / deň ...............................................................................................40,00 €

b) prezentácia za každú začatú hodinu........................................................................10,00 €

c) prenájom sály kary..................................................................................................10,00

d) pre občanov - obyvateľov obce Svinia – svadby, oslavy, diskotéky, plesy / deň   40,00€

e) záloha za prípadné poškodenie majetku pri akciách...............................................80,00€

f) kúrenie v zimnom období.......................................................................................15,00 €

g) varenie....................................................................................................................10,00 €

h) pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Svinia – kary......................................20,00 €

i ) pre občanov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Svinia – svadby, oslavy deň ..............80,00 €

j) kúrenie v zimnom období .......................................................................................30,00 €

k) varenie ....................................................................................................................20,00 €

prenájom riadov do 50 ľudí ....................................................................................10,00 €

nad 50 ľudí......................................................................................30,00 €

26. Pri znehodnotení majetku pri akciách v kultúrnom dome, alebo pri zapožičaní

majetku na domáce oslavy poplatok za každý kus.....................................................10,00 €

27. Poplatok za cintorínske služby

a) poplatok za umiestnenie - hrobu na cintoríne na 10 rokov

a) jednohrob.....................................................................................................................16,60 €

b) dvojhrob .....................................................................................................................33,20 €

c) trojhrob........................................................................................................................49,00 €

d) štvorhrob.....................................................................................................................66,40 €

 

28. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík .......................................................1,50 €

 

29. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z RT a v žiadosti o odpis RT..............1,50 €

 

30. Poplatky:

a) uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matr. úradom ŠOSR ....................16,50 €

b) povolenie uzatvoriť manželstvo ŠOSR mimo určenej doby .......................................16,50 €

c) povolenie uzatvoriť manželstvo ŠO SR mimo úradne určenej miestnosti ..................66,00 €

d) uzatvorenie manželstva medzi ŠO SR a cudzincom ....................................................66,00 €

e) uzatvorenie manželstva medzi cudzincami ................................................................165,50 €

Poznámka:

Poplatky podľa č. 5 sa vyberajú len od jedného zo snúbencov

Text paragrafového znenia je krátený.

 

 

 

 

 

 

 

B/ Ambulantný predaj

Právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca ambulantný predaj tento nahlási v kancelárii OcÚ, kde predloží list prípadne doklad o predaji produktov z vlastnej úrody. Pri predaji živej hydiny musí zdokumentovať zdravotný stav predávanej hydiny veterinárnym osvedčením.

Ambulantný predaj sa vykonáva len na miestach určených obcou a to:

a) parkovisko pri predajni COOP Jednota

b) parkovisko pri Obecnom úrade

1.V obci sa ambulantne môže predávať:

a, ovocie a zelenina, huby

b, drobné umelecké predmety, remeselné výrobky

c, kvetiny, ovocné a okrasné stromčeky, kríky

d, drogéria, textil, obuv

e, potraviny v pojazdných predajniach

f, priemyselný tovar

g, hydina

2. Na miestach ambulantného predaja sa zakazuje predávať:

a. zbrane a strelivo

b. výbušniny a pyrotechnické výrobky

c. tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť

d. tabak a tabakové výrobky

e. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje

f, jedy, omamné a psychotropné látky

g, lieky

poplatok za ambulantný predaj...........................................................................................3,00 €

 

C/ Parkovanie áut s hmotnosťou nad 3500 kg v obci, len na vyhradených parkoviskách , poplatok za parkovanie mimo parkoviska ................................................................. 3,00 €/deň

poplatok za porušenie ...............................................................................................10,00 €/deň

D/ Správne poplatky  v zmysle zákona 145/1995 v znení neskorších zmien ( stavebná časť platná od 01.01.2013)

E/ Sadzobník správnych poplatkov pre všeobecnú správu platný podľa novely zákona o správnych poplatkoch

 

 

§ 10

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov.

2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.

3. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č. 145/1995 Zb. v znení neskorších zmien.

4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Svinia.

5. Schválením VZN o správnych poplatkoch dňa ................................. sa ruší VZN o správnych poplatkoch schválené dňa ......................................

6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

scroll back to top
Dnes má meniny: Radoslav

Počasie

Kalendár udalostí

<<  Marec 2015  >>
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Obecný úrad

KONTAKTY

Tel.: 051/7795282, 7484012

GSM: 0915 916 376
Fax: 051/7484011

obecsvinia@stonline.sk
www.obecsvinia.eu

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok     08:00 - 15:00
Streda     08:00 - 15:00
Štvrtok    08:00 - 15:00
Piatok     08:00 - 13:00

 

Vaše podnety, pripomienky, nápady k portálu obce Svinia nám môžete adresovať na
info@obecsvinia.eu

Kto je pripojený?

Máme online 2 hostí